Obchodní podmínky

Podmínky služby

Nákupní řád shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále jen Kupující) a Janem Klimešem - Euforia  (dále jen Prodávající).

Provozovatelem je Jan Klimeš  se sídlem Bezděčín 22, Obrataň 39501, IČO 73770264, DIČ CZ7704283961.

Objednávku může učinit Kupující přímo na www.euforia.vision, emailem, Instagram direct zprávou, SMS zprávou nebo telefonicky na kontaktním čísle Prodávajícího.

Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující obdrží e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci E-shopu a cenou uvedenou v potvrzení objednávky se uplatní cena uvedená v potvrzení objednávky. V rámci potvrzení objednávky je též uvedena cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke zboží. 

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku objednávky. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH.

Prodávající zboží expeduje do 3 pracovních dnů ode dne připsání platby za zboží na účet Prodávajícího vedený u zpracovatele transakcí platebními kartami či bankovní účet. Dopravu Prodávající realizuje prostřednictvím společností  MESSENGER a.s. atp. Prodávající nemá jakýkoliv vliv na doručovací lhůty kurýrní služby. V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do jednoho týdne, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky.

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv emailem odeslaným Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího hey.im.euforia@gmail.com.

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího do 14 dnů od odstoupení jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícímu neprodleně, nejpozději do 14 dnů od obdržení vrácené zásilky,  vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. Na vrácení zboží je třeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne den.měsíc.rok a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (číslo účtu Kupujícího) / prostřednictvím platební karty, kterou jsem platil/a. Datum a podpis”.

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech kdy není schopen doručit zboží v daném termínu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů, převedena zpět na jeho účet, kartu nebo adresu. Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.

 

Zásady vrácení peněz

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem www.euforia.vision (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu Euforia  je Jan Klimeš se sídlem Bezděčín 22, Obrataň 39501, IČO 73770264, DIČ CZ7704283961.  Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (okamžikem přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravce zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem dopravní služby protokol o poškození zásilky. Poškození vyfoťte a pošlete nám ho na adresu hey.im.euforia@gmail.com.  V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího.

V případě, že Kupující zásilku od dopravce převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci. Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího do 14 dnů od odstoupení jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně, nejpozději do 14 dnů od obdržení vrácené zásilky, vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Na vrácení zboží je třeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího do 3 dnů od převzetí zásilky a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne den.měsíc.rok a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (číslo účtu Kupujícího). Datum a podpis".

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na prodávaný nealkoholický nápoj Euforia je poskytována 12 měsíců při dodržení skladovacích podmínek Kupujícím (do 8°C.) Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a emailem doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Od té chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu, kompletní výrobek. V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu. Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

 

 

Datum: 13.9. 2023

Podpis: Jan Klimeš


 

Zasíláme po celých kartonech

Přidejte si nějaké lahve do košíku :)